Mother's Day Recognition 2012

2012 Mother's Day Recognition - Bovina Baptist Church